Los 150 kanji más utilizados en el idioma japonés

ESCRITO POR

Aprende japonés con anime, haz clic para obtener más información.

Hoy veremos los 150 kanji más utilizados en el idioma japonés. No puedo decir cómo se llevó a cabo esta investigación, pero confirmo su veracidad.

¿Puedes reconocer y comprender todos los kanji de la lista? ¿Puedes recordar palabras que se usan mucho en la vida cotidiana que usan el kanji en la lista a continuación?

Puede haber algún error, o la traducción puede no tener sentido, porque todo dependerá del contexto u otros kanji que formarán las palabras. Un kanji no se puede simplemente traducir o darle un significado.

RankingHuellasKanjiOn-YomiKun-Yomiportugués
14NICHI / SHITSUhola / -bi / -kadía, sol, japón
21ICHI / ITSUhito- / hito (tsu)uno
32JUU / JIT- / JUT-demasiado adiez
42NI / JIfuta / futa (tsu) / futata (bi)dos
53DAI / TAIoo- / oo (kii) / -oo (ini)grande, enorme
63SAN / ZOUmi / mi (tsu) / mit- (tsu)Tres
79KEIkaka (ru) / kakari / -gakari / kaka (waru)persona a cargo, conexión, deber, interés propio
86KAI / Ea (u) / a (waseru) / atsu (maru)encuentro, encuentro, fiesta, asociación, entrevista, une
98KOKUkunipaís, tierra, nación
106NENtoshiaño
114CHUUnaka / uchi / ata (ru)interioridad, medio, medio, centrar
125HONmotocicletalibro, presente, real, verdadero, principal, sufijo para contar cosas largas
134VAMOSitsu / itsu (tsu)cinco
145SHIyo / yo (tsu) / yot- (tsu) / yoncuatro
155SHUTSU / SUIde (ru) / -de / da (su) / -da (su) / i (deru) / i (dasu)salir, dejar
163JOU / SHOU / SHANsoltero / -unique / uwa- / kami / a (geru) / -a (geru) / a (garu) / -a (garu) / a (gari) / -a (gari) / nobo (ru) / nobo ( ri) / nobo (seru) / nobo (su) / yo (su)arriba, arriba, encima, subir, subir, subir, subir
1710JItoki / -dokitiempo, hora
186DOUona (ji)lo mismo, de acuerdo, lo mismo
198CHOUnaga (i) / osalargo, ambición, líder, jefe
208PARA TIhigashieste
216KOU / GYOU / ANyo (ku) / yu (ku) / -yu (ki) / -yuki / -i (ki) / -iki / okona (u) / oko (nau)ir, viajar, viajar
228JI / ZUkoto / tsuka (u) / tsuka (eru)asunto, cosa, hecho, negocio, razón, posiblemente
238GAKUmana (bu)estudiar, aprender, ciencia
245SEI / SHOUi (kiru) / i (kasu) / i (keru) / u (mareru) / u (mare) / umare / u (um) / o (u) / um (eru) / um (yasu) / ki / nama / nama- / na (ru) / na (su) / um (su) / -uvida, genuino, nacimiento
254GETSU / GATSUtsukimes luna
268SHAmononucleosis infecciosaalguien, persona
274ROKU / RIKUmu / mu (tsu) / mut- (tsu) / muiseis
2812KAN / KENaida / ma / aiintervalo, espacio
294HOUkata / -kata / -catdirección, persona, alternativa
304BUN / FUN / BUwa (keru) / wa (ke) / wa (kareru) / wa (karu) / wa (katsu)parte, minuto, segmento, parte, grado, deber, entender, saber, valor, 1%, oportunidades, shaku / 10
319ZENmae / -maeadelante, antes
329GO / KOUnochi / ushi (ro) / ushiro / ato / oku (reru)atrás, atrás, más tarde
336CHI / JI Tierra
3412JOU / CHOUlicenciado en Letrasubicación, lugar
354SHU / ZUte / te- / -te / ta-mano
369SEI / SHOUmatsurigoto / hombrepolítica, gobierno
378TEKIArbustocentro de destino, marca, destino, objeto
389HATSU / HOTSUta (tsu) / aba (ku) / oko (ru) / tsuka (wasu) / hana (tsu)liberar, salir, publicar, emitir, de, revelar
396GOU / GAT- / KAT-a (u) / -a (u) / a (i) / ai- / -a (i) / -ai / a (wasu) / a (waseru) / -a (waseru)encajar, unirse
402HACHIya / ya (tsu) / yat- (tsu) / yo_ocho
4120soldado americano deliberación, consulta, debate, consideración
4211BU-sersección, biro, departamento, clase, copia, parte, porción, sufijo para contar periódicos o revistas
4314TOU / TEine / ina-planta de arroz
4410EN empleado, miembro, número, a cargo
457CONOCIDOmi (ru) / mi (eru) / mi (seru)ver, esperanzas, oportunidades, idea, opinión, mirar, visible
468KYOU / KEI / KINmiyakocapital, 10 a 16
472KYUU / KUkokono / kokono (tsu)nueve
487SHAyashiroempresa, firma, oficina, asociación, templo
497TAI / TSUIaite / kota (eru) / suero (i) / tsurea (i) / nara (bu) / muka (u)vis-a-vis, contrario, par, igual, versus, anti-, compara
5013GYOU / GOUwazanegocios, vocación, artes, performance
512SHICHInana / nana (tsu) / nanoSiete
523SHI / SU / TSUko / -ko / -t- (ko) / neniño
5313ESPINILLAatara (shii) / ara (ta) / ara- / nii-nuevo
546JI / SHImizuka (ra) / ono (zukara) / ono (zuto)él mismo
5510KOUtaka (i) / taka / -daka / taka (maru) / taka (meru)caro, alto
564NAI / DAIuchiinterior, adentro, entre, casa, casa
575RITSU / RYUU / RITTORUta (tsu) / -ta (tsu) / ta (chi -) / ta (teru) / -ta (teru) / ta (te -) / tate- / -ta (te) / -da (te) / - da (teru)parate y levantate
589SOU / SHOUalli-inter, mutuo, juntos, mutuamente, ministro de estado, consejero, aspecto, rostro, fisonomía
599HACER / HACER / TAKUtabi / -ta (i)grados, ocurrencia, tiempo, sufijo para contar las ocurrencias
606KAI / Emawa (ru) / -mawa (ru) / -mawa (risas) / mawa (su) / -mawa (su) / mawa (shi -) / -mawa (shi) / motoo (ru) / ka (eru)tiempos, ronda, juego, revolución, sufijo para contar ocurrencias, rotar
6111LUNa (u) / a (i) / toneladapregunta, pregunta, problema
628TEI / JOUsada (meru) / sada (maru) / sada (ka)determinar, arreglar, establecer, decidir
6315OKU cien millones, 10 a 8
645MOKU / BOKUyo / yo / ma-ojo, clase, mirada, visión, experiencia, atención, favor
653DEBEchii (fuera) / ko- / o- / only-pequeño poco
662RYOKU / RIKI / RIIchikarafuerza, fuerte, esfuerzo, aguante, ejercicio
676ZENmatta (ku) / arriba (te)entero, entero, todo, completo, relleno
684ESmaru (i) / maru / mado / mado (ka) / maro (yaka)círculo, yenes, redondo
696KI / KEikiespíritu, mente
709-to_gepico de montaña, paso de montaña, clímax, cresta, (kokuji)
718KIN / KON / GONkane / kana- / -ganeoro
7210TSUU / TSUdemasiado (ru) / demasiado (risas) / -too (risas) / -doo (risas) / demasiado (su) / demasiado (shi) / -doo (shi) / kayo (u)tráfico, paso, avenida, conmutar, sufijo de recuento de letras
7312KAIhira (ku) / hira (ki) / -bira (ki) / hira (keru) / a (ku) / a (keru)abrir, desplegar, desabrochar
7413SENikusa / tataka (u) / onono (ku) / soyogu / wanana (ku)guerra, batalla, disputa
755SHIichimercado, pueblo, pueblo
766BEI / MAI / MEUTORUkome / yonearroz, Estados Unidos
775MINTamigente, nación, asuntos
783SENchimil
7910RENtsura (naru) / tsura (neru) / tsu (reru) / -dzu (re)liderar el camino, primacía, unir, conectar, fiesta, pandilla, grupo
807KETSUki (meru) / -gi (yo) / ki (maru) / um (ku)decidir, arreglar, acordar, nombrar
8111GENarawa (reru) / arawa (su)presente, existencia, realidad
822NYUU / NIT-i (ru) / -i (ru) / -i (ri) / i (reru) / -i (re) / hai (ru) / hama (ru)entrar, insertar
834VAMOSunmedio-dia
845UM / TAIka (waru) / kawa (ru) / kawa (ri) / -gawa (ri) / ka (eru) / yo / shirosustituto, cambio, convertido, restablecer, período, edad, generación, cargo, valor, tarifa
8511AHORA / TEI prefijo para números ordinales, residencia
868JITSU / SHITSUmi / mino (ru) / makoto / makotoni / mino / michi (ru) / jit-realidad, verdad
875SHU / SU / SHUUnushi / omo / arujiseñor, jefe, maestro, lo principal, principal
8811DOUugo (ku) / ugo (kasu)mover, mover, cambiar, derretir, intercambiar, sacudir
898MEI / MYOU / MINa (kari) / alias (rui) / alias (rumu) / alias (ramu) / aki (raka) / a (keru) / -a (ke) / a (ku) / a (kuru) / a (kasu)luz brillante
9010PARA TInakama / murapartido, facción, animadora
916PARA TIa (taru) / a (tari) / a (teru) / a (te) / masa (ni) / masa (nibeshi)huelga, derecho, apropiado, él mismo
923KA / GEshita / shimo / moto / single (geru) / single (garu) / kuda (ru) / kuda (ri) / kuda (su) / -kuda (su) / kuda (saru) / o (rosu) / o (laughu ))abajo, abajo, abajo, abajo, abajo, sub, debajo
9314KANseki / -zeki / kaka (waru) / karakuri / kannukiconexión, obstáculo, paso, evolucionar, concerniente
9410KA / KEes decir / ya / uchicasa
9515調CHOUshira (beru) / shira (be) / totono (u) / totono (eru)canción, tono, métrica, clave (música), estilo de escritura, preparación, exorcismo, investigación
9618ENTONCES temas
9711KYOUoshi (eru) / oso (waru)enseñar, fe, doctrina
9813yo idea, mente, corazón, gusto, pensamiento, deseo, atención, gusto
994KU / OU / KOU waº, distrito
1005HOKUkitanorte
10116KIAh buenomecanismo, oportunidad, ocasión, máquina, avión
1029YOUYo (ru)necesidad, punto principal, esencia, pivote, clave para
1034KA / KEba (keru) / ba (kasu) / fu (keru) / ke (C132suru)cambiar, tomar la forma de, influenciar, encantar, engañar, seducir, -ización
10411YA / SHOnoveno-llanuras, campo, rústico, vida civil
1057RAI / TAIku (ru) / kita (ru) / kita (su) / ki (tasu) / ki (taru) / ki / koven, debido, siguiente, causa, conviértete
10611IRkotowarilógica, arreglo, razón, justicia, verdad
1077TAI / TEIkarada / katachicuerpo, sustancia, objeto, realidad, sufijo para contar imágenes
10811KYOU / GOUtsuyo (i) / tsuyo (maru) / tsuyo (meru) / shi (iru) / kowa (i)fuerte, poderoso, fuerza
1096SEI / JOUna (ru) / na (su) / -na (su)convertirse, obtener, crecer, aprobar, lograr
1105GAI / GEsoto / hoka / hazu (su) / hazu (reru) + C190 / to-fuera de
11111TO / TSUmiyakometrópolis, capital
1127SAKU / UMtsuku (ru) / tsuku (risas) / -dzuku (risas)hacer, producción, preparar, construcción
11315SENera (bu)elegir, seleccionar, elegir, preferir
1148SHOtokoro / -tokoro / dokoro / tokositio
1153HOMBRE / BANyorozudiez mil
1164KOU / KUooyakepúblico, príncipe, oficial, gubernamental
1178HYOUomote / -omote / arawa (su) / arawa (reru) / ara (wasu)superficie, tabla, gráfico, diagrama
11812SAI / SHUlema (mes) / tsumacapacidad máxima, máxima y extrema
1197KIN / KONchika(i)cercano, temprano, sangre, equivalente
12012KI / GO período, hora, fecha, término
1219SHIomo (u) / omoera (ku) / obo (su)pensar
1225SEI / SHOUtada (shii) / tada (su) / masa / masa (ni)correcto, justicia, correcto, correcto, 10 a 40
1238BUTSU / MOTSUmono / monocosa, objeto, materia
12412DOU / TOUmichicamino, la carretera, calle, distrito, viajar, curso, moral, Enseñanzas, filosofía
1258FU burgo, región urbana, alta comisión, organismo representativo, depósito
1268HOU / HAT- / HOT- / FURANnorimétodo, ley, regla, principio, modelo, sistema
1279YOU promesa a punto de retroceder
1285YOUmochi(iru)uso, negocio, servicio, uso, empleo
1299DIEZtsu (keru) / tsu (ku) / ta (teru) / sa (su) / tobo (su) / tome (su) / bochipunto, marca, punto decimal
1306UNyasu (i) / yasu (maru) / yasu / yasu (raka)relajarse, tranquilo, bajo, barato, descansado, pacífico, satisfecho
1314FU / BU prefijo negativo, negativo, no, feo, malo, poco elegante
13211YAtsuto (meru)tarea, deberes
1334ESPINILLAkokoro / -gokorocorazón, mente, espíritu
13411SANu (mu) / u (mareru) / ubu- / mu (su)productos, dar a luz, nacer, dar a luz, nacimiento, nativa, bienes
1354KON / KINimánahora
1363SENkawarío actual
13711KEI / KYOUél (ru) / ta (tsu) / tateito / jáka (ru) / norisutra, longitud, atravesar, exhalar, doblar
1388yoyuda(neru)comité, confiar, dejar, dedicar, descartar
1395yomot--(te)por medio de, porque, en vista de, en comparación con
1406KYOUtome / tome (ni) / -dominiojuntos, ambos (en afirmación), ninguno (en neg.), todos, y, igualmente, con
14110GENharaprado, original, primitivo, campo, llanura, pradera, tundra, interior
1429JUU / CHOUe / omo (i) / omo (ri) / omo (nau) / kasa (neru) / kaum (naru) / omopesado, apilable, apilado de cajas, plegable
14312KETSU / KECHImusu (bu) / yu (u) / yu (waeru)atar, unir, contratar, unión, organizar, peinar, cerrar
1449KAIumioceano Mar
1454SUImizu / mizu-Agua
1465DA / DAASUu (tsu) / u (chi-)golpe, acceso, golpe, libra, docena
1476MEI / MYOUna / -nanombre, fama, distinción, reputación
1487CHOUmachipueblo, pueblo, cuadra, calle
1494YO / SHAarakaji(me)de antemano, antes, yo mismo, yo
1506Okayoo (i) / masa (ni) / masa (ru)muchos, frecuentes, mucho

Esta lista fue enviada por   Bebeto Guerra.