Los 150 kanji más utilizados en el idioma japonés

ESCRITO POR

Hoy veremos los 150 kanji más utilizados en el idioma japonés. No puedo decir cómo se llevó a cabo esta investigación, pero confirmo su veracidad.

¿Puedes reconocer y comprender todos los kanji de la lista? ¿Puedes recordar palabras que se usan mucho en la vida cotidiana que usan el kanji en la lista a continuación?

Puede haber algún error, o la traducción puede no tener sentido, porque todo dependerá del contexto u otros kanji que formarán las palabras. Un kanji no se puede simplemente traducir o darle un significado.

RankingHuellasKanjiOn-YomiKun-Yomiportugués
14NICHI / SHITSUhola / -bi / -kadía, sol, japón
21ICHI / ITSUhito- / hito (tsu)uno
32JUU / JIT- / JUT-demasiado adiez
42NI / JIfuta / futa (tsu) / futata (bi)dos
53DAI / TAIoo- / oo (kii) / -oo (ini)grande, enorme
63SAN / ZOUmi / mi (tsu) / mit- (tsu)Tres
79KEIkaka (ru) / kakari / -gakari / kaka (waru)persona a cargo, conexión, deber, interés propio
86KAI / Ea (u) / a (waseru) / atsu (maru)encuentro, encuentro, fiesta, asociación, entrevista, une
98KOKUkunipaís, tierra, nación
106NENtoshiaño
114CHUUnaka / uchi / ata (ru)interioridad, medio, medio, centrar
125HONmotocicletalibro, presente, real, verdadero, principal, sufijo para contar cosas largas
134VAMOSitsu / itsu (tsu)cinco
145SHIyo / yo (tsu) / yot- (tsu) / yoncuatro
155SHUTSU / SUIde (ru) / -de / da (su) / -da (su) / i (deru) / i (dasu)salir, dejar
163JOU / SHOU / SHANsoltero / -unique / uwa- / kami / a (geru) / -a (geru) / a (garu) / -a (garu) / a (gari) / -a (gari) / nobo (ru) / nobo ( ri) / nobo (seru) / nobo (su) / yo (su)arriba, arriba, encima, subir, subir, subir, subir
1710JItoki / -dokitiempo, hora
186DOUona (ji)lo mismo, de acuerdo, lo mismo
198CHOUnaga (i) / osalargo, ambición, líder, jefe
208PARA TIhigashieste
216KOU / GYOU / ANyo (ku) / yu (ku) / -yu (ki) / -yuki / -i (ki) / -iki / okona (u) / oko (nau)ir, viajar, viajar
228JI / ZUkoto / tsuka (u) / tsuka (eru)asunto, cosa, hecho, negocio, razón, posiblemente
238GAKUmana (bu)estudiar, aprender, ciencia
245SEI / SHOUi (kiru) / i (kasu) / i (keru) / u (mareru) / u (mare) / umare / u (um) / o (u) / um (eru) / um (yasu) / ki / nama / nama- / na (ru) / na (su) / um (su) / -uvida, genuino, nacimiento
254GETSU / GATSUtsukimes luna
268SHAmononucleosis infecciosaalguien, persona
274ROKU / RIKUmu / mu (tsu) / mut- (tsu) / muiseis
2812KAN / KENaida / ma / aiintervalo, espacio
294HOUkata / -kata / -catdirección, persona, alternativa
304BUN / FUN / BUwa (keru) / wa (ke) / wa (kareru) / wa (karu) / wa (katsu)parte, minuto, segmento, parte, grado, deber, entender, saber, valor, 1%, oportunidades, shaku / 10
319ZENmae / -maeadelante, antes
329GO / KOUnochi / ushi (ro) / ushiro / ato / oku (reru)atrás, atrás, más tarde
336CHI / JI Tierra
3412JOU / CHOUlicenciado en Letrasubicación, lugar
354SHU / ZUte / te- / -te / ta-mano
369SEI / SHOUmatsurigoto / hombrepolítica, gobierno
378TEKIArbustocentro de destino, marca, destino, objeto
389HATSU / HOTSUta (tsu) / aba (ku) / oko (ru) / tsuka (wasu) / hana (tsu)liberar, salir, publicar, emitir, de, revelar
396GOU / GAT- / KAT-a (u) / -a (u) / a (i) / ai- / -a (i) / -ai / a (wasu) / a (waseru) / -a (waseru)encajar, unirse
402HACHIya / ya (tsu) / yat- (tsu) / yo_ocho
4120soldado americano deliberación, consulta, debate, consideración
4211BU-sersección, biro, departamento, clase, copia, parte, porción, sufijo para contar periódicos o revistas
4314TOU / TEine / ina-planta de arroz
4410EN empleado, miembro, número, a cargo
457CONOCIDOmi (ru) / mi (eru) / mi (seru)ver, esperanzas, oportunidades, idea, opinión, mirar, visible
468KYOU / KEI / KINmiyakocapital, 10 a 16
472KYUU / KUkokono / kokono (tsu)nueve
487SHAyashiroempresa, firma, oficina, asociación, templo
497TAI / TSUIaite / kota (eru) / suero (i) / tsurea (i) / nara (bu) / muka (u)vis-a-vis, contrario, par, igual, versus, anti-, compara
5013GYOU / GOUwazanegocios, vocación, artes, performance
512SHICHInana / nana (tsu) / nanoSiete
523SHI / SU / TSUko / -ko / -t- (ko) / neniño
5313ESPINILLAatara (shii) / ara (ta) / ara- / nii-nuevo
546JI / SHImizuka (ra) / ono (zukara) / ono (zuto)él mismo
5510KOUtaka (i) / taka / -daka / taka (maru) / taka (meru)caro, alto
564NAI / DAIuchiinterior, adentro, entre, casa, casa
575RITSU / RYUU / RITTORUta (tsu) / -ta (tsu) / ta (chi -) / ta (teru) / -ta (teru) / ta (te -) / tate- / -ta (te) / -da (te) / - da (teru)parate y levantate
589SOU / SHOUalli-inter, mutuo, juntos, mutuamente, ministro de estado, consejero, aspecto, rostro, fisonomía
599HACER / HACER / TAKUtabi / -ta (i)grados, ocurrencia, tiempo, sufijo para contar las ocurrencias
606KAI / Emawa (ru) / -mawa (ru) / -mawa (risas) / mawa (su) / -mawa (su) / mawa (shi -) / -mawa (shi) / motoo (ru) / ka (eru)tiempos, ronda, juego, revolución, sufijo para contar ocurrencias, rotar
6111LUNa (u) / a (i) / toneladapregunta, pregunta, problema
628TEI / JOUsada (meru) / sada (maru) / sada (ka)determinar, arreglar, establecer, decidir
6315OKU cien millones, 10 a 8
645MOKU / BOKUyo / yo / ma-ojo, clase, mirada, visión, experiencia, atención, favor
653DEBEchii (fuera) / ko- / o- / only-pequeño poco
662RYOKU / RIKI / RIIchikarafuerza, fuerte, esfuerzo, aguante, ejercicio
676ZENmatta (ku) / arriba (te)entero, entero, todo, completo, relleno
684ESmaru (i) / maru / mado / mado (ka) / maro (yaka)círculo, yenes, redondo
696KI / KEikiespíritu, mente
709-to_gepico de montaña, paso de montaña, clímax, cresta, (kokuji)
718KIN / KON / GONkane / kana- / -ganeoro
7210TSUU / TSUdemasiado (ru) / demasiado (risas) / -too (risas) / -doo (risas) / demasiado (su) / demasiado (shi) / -doo (shi) / kayo (u)tráfico, paso, avenida, conmutar, sufijo de recuento de letras
7312KAIhira (ku) / hira (ki) / -bira (ki) / hira (keru) / a (ku) / a (keru)abrir, desplegar, desabrochar
7413SENikusa / tataka (u) / onono (ku) / soyogu / wanana (ku)guerra, batalla, disputa
755SHIichimercado, pueblo, pueblo
766BEI / MAI / MEUTORUkome / yonearroz, Estados Unidos
775MINTamigente, nación, asuntos
783SENchimil
7910RENtsura (naru) / tsura (neru) / tsu (reru) / -dzu (re)liderar el camino, primacía, unir, conectar, fiesta, pandilla, grupo
807KETSUki (meru) / -gi (yo) / ki (maru) / um (ku)decidir, arreglar, acordar, nombrar
8111GENarawa (reru) / arawa (su)presente, existencia, realidad
822NYUU / NIT-i (ru) / -i (ru) / -i (ri) / i (reru) / -i (re) / hai (ru) / hama (ru)entrar, insertar
834VAMOSunmedio-dia
845UM / TAIka (waru) / kawa (ru) / kawa (ri) / -gawa (ri) / ka (eru) / yo / shirosustituto, cambio, convertido, restablecer, período, edad, generación, cargo, valor, tarifa
8511AHORA / TEI prefijo para números ordinales, residencia
868JITSU / SHITSUmi / mino (ru) / makoto / makotoni / mino / michi (ru) / jit-realidad, verdad
875SHU / SU / SHUUnushi / omo / arujiseñor, jefe, maestro, lo principal, principal
8811DOUugo (ku) / ugo (kasu)mover, mover, cambiar, derretir, intercambiar, sacudir
898MEI / MYOU / MINa (kari) / alias (rui) / alias (rumu) / alias (ramu) / aki (raka) / a (keru) / -a (ke) / a (ku) / a (kuru) / a (kasu)luz brillante
9010PARA TInakama / murapartido, facción, animadora
916PARA TIa (taru) / a (tari) / a (teru) / a (te) / masa (ni) / masa (nibeshi)huelga, derecho, apropiado, él mismo
923KA / GEshita / shimo / moto / single (geru) / single (garu) / kuda (ru) / kuda (ri) / kuda (su) / -kuda (su) / kuda (saru) / o (rosu) / o (laughu ))abajo, abajo, abajo, abajo, abajo, sub, debajo
9314KANseki / -zeki / kaka (waru) / karakuri / kannukiconexión, obstáculo, paso, evolucionar, concerniente
9410KA / KEes decir / ya / uchicasa
9515調CHOUshira (beru) / shira (be) / totono (u) / totono (eru)canción, tono, métrica, clave (música), estilo de escritura, preparación, exorcismo, investigación
9618ENTONCES temas
9711KYOUoshi (eru) / oso (waru)enseñar, fe, doctrina
9813yo idea, mente, corazón, gusto, pensamiento, deseo, atención, gusto
994KU / OU / KOU waº, distrito
1005HOKUkitanorte
10116KIAh buenomecanismo, oportunidad, ocasión, máquina, avión
1029YOUYo (ru)necesidad, punto principal, esencia, pivote, clave para
1034KA / KEba (keru) / ba (kasu) / fu (keru) / ke (C132suru)cambiar, tomar la forma de, influenciar, encantar, engañar, seducir, -ización
10411YA / SHOnoveno-llanuras, campo, rústico, vida civil
1057RAI / TAIku (ru) / kita (ru) / kita (su) / ki (tasu) / ki (taru) / ki / koven, debido, siguiente, causa, conviértete
10611IRkotowarilógica, arreglo, razón, justicia, verdad
1077TAI / TEIkarada / katachicuerpo, sustancia, objeto, realidad, sufijo para contar imágenes
10811KYOU / GOUtsuyo (i) / tsuyo (maru) / tsuyo (meru) / shi (iru) / kowa (i)fuerte, poderoso, fuerza
1096SEI / JOUna (ru) / na (su) / -na (su)convertirse, obtener, crecer, aprobar, lograr
1105GAI / GEsoto / hoka / hazu (su) / hazu (reru) + C190 / to-fuera de
11111TO / TSUmiyakometrópolis, capital
1127SAKU / UMtsuku (ru) / tsuku (risas) / -dzuku (risas)hacer, producción, preparar, construcción
11315SENera (bu)elegir, seleccionar, elegir, preferir
1148SHOtokoro / -tokoro / dokoro / tokositio
1153HOMBRE / BANyorozudiez mil
1164KOU / KUooyakepúblico, príncipe, oficial, gubernamental
1178HYOUomote / -omote / arawa (su) / arawa (reru) / ara (wasu)superficie, tabla, gráfico, diagrama
11812SAI / SHUlema (mes) / tsumacapacidad máxima, máxima y extrema
1197KIN / KONchika(i)cercano, temprano, sangre, equivalente
12012KI / GO período, hora, fecha, término
1219SHIomo (u) / omoera (ku) / obo (su)pensar
1225SEI / SHOUtada (shii) / tada (su) / masa / masa (ni)correcto, justicia, correcto, correcto, 10 a 40
1238BUTSU / MOTSUmono / monocosa, objeto, materia
12412DOU / TOUmichicamino, la carretera, calle, distrito, viajar, curso, moral, Enseñanzas, filosofía
1258FU burgo, región urbana, alta comisión, organismo representativo, depósito
1268HOU / HAT- / HOT- / FURANnorimétodo, ley, regla, principio, modelo, sistema
1279YOU promesa a punto de retroceder
1285YOUmochi(iru)uso, negocio, servicio, uso, empleo
1299DIEZtsu (keru) / tsu (ku) / ta (teru) / sa (su) / tobo (su) / tome (su) / bochipunto, marca, punto decimal
1306UNyasu (i) / yasu (maru) / yasu / yasu (raka)relajarse, tranquilo, bajo, barato, descansado, pacífico, satisfecho
1314FU / BU prefijo negativo, negativo, no, feo, malo, poco elegante
13211YAtsuto (meru)tarea, deberes
1334ESPINILLAkokoro / -gokorocorazón, mente, espíritu
13411SANu (mu) / u (mareru) / ubu- / mu (su)productos, dar a luz, nacer, dar a luz, nacimiento, nativa, bienes
1354KON / KINimánahora
1363SENkawarío actual
13711KEI / KYOUél (ru) / ta (tsu) / tateito / jáka (ru) / norisutra, longitud, atravesar, exhalar, doblar
1388yoyuda(neru)comité, confiar, dejar, dedicar, descartar
1395yomot--(te)por medio de, porque, en vista de, en comparación con
1406KYOUtome / tome (ni) / -dominiojuntos, ambos (en afirmación), ninguno (en neg.), todos, y, igualmente, con
14110GENharaprado, original, primitivo, campo, llanura, pradera, tundra, interior
1429JUU / CHOUe / omo (i) / omo (ri) / omo (nau) / kasa (neru) / kaum (naru) / omopesado, apilable, apilado de cajas, plegable
14312KETSU / KECHImusu (bu) / yu (u) / yu (waeru)atar, unir, contratar, unión, organizar, peinar, cerrar
1449KAIumioceano Mar
1454SUImizu / mizu-Agua
1465DA / DAASUu (tsu) / u (chi-)golpe, acceso, golpe, libra, docena
1476MEI / MYOUna / -nanombre, fama, distinción, reputación
1487CHOUmachipueblo, pueblo, cuadra, calle
1494YO / SHAarakaji(me)de antemano, antes, yo mismo, yo
1506Okayoo (i) / masa (ni) / masa (ru)muchos, frecuentes, mucho

Esta lista fue enviada por   Bebeto Guerra.

Compartilhe com seus Amigos!