I 150 Kanji più usati in lingua giapponese

Oggi esamineremo i 150 kanji più usati nella lingua giapponese. Non posso dire come sia stata condotta questa ricerca, ma ne confermo la veridicità.

Riesci a riconoscere e comprendere tutti i kanji della lista? Riesci a ricordare le parole che vengono usate molto nella vita di tutti i giorni che usano i kanji dall'elenco qui sotto?

Potrebbe esserci un errore, o la traduzione potrebbe non avere senso, perché tutto dipende dal contesto o da altri kanji che formeranno le parole. Un kanji non può essere semplicemente tradotto o dato un significato.

Consigliamo inoltre di leggere:

Bushu – radicali – strutture kanji e loro varianti
radicali

Elenco dei Kanji più usati in giapponese

Di seguito è riportato un elenco degli ideogrammi più utilizzati in giapponese, ordinati per classifica:

Tabella reattiva: Ruota il tavolo di lato con il dito >>
classificatrattiKanjiSu-YomiKun-Yomiportoghese
1 4 NICHI/ SHITSU hi/ -bi/ -ka giorno, sole, Giappone
2 1 ICHI/ ITSU hito-/ hito(tsu) un
3 2 JUU/ JIT-/ JUT- too/ to dieci
4 2 NI/ JI futa/ futa(tsu)/ futata(bi) Due
5 3 DAI / TAI oo-/ oo(kii)/ -oo(ini) grande
6 3 SAN/ ZOU mi/ mi(tsu)/ mit-(tsu) tre
7 9 KEI kaka(ru)/ kakari/ -gakari/ kaka(waru) responsabile, collegamento, dovere, interesse personale
8 6 KAI/ E a(u)/ a(waseru)/ atsu(maru) incontro, festa, associazione, colloquio, unisce
9 8 KOKU kuni paese, terra, nazione
10 6 NEN toshi anno
11 4 CHUU naka/ uchi/ ata(ru) dentro, interno, medio, centro
12 5 HON moto libro, presente, reale, vero, principale, suffisso per contare cose lunghe
13 4 GO itsu/ itsu(tsu) cinque
14 5 SHI yo/ yo(tsu)/ yot-(tsu)/ yon quattro
15 5 SHUTSU/ SUI de(ru)/ -de/ da(su)/ -da(su)/ i(deru)/ i(dasu) uscire, lasciare
16 3 JOU/ SHOU/ SHAN única/ -única/ uwa-/ kami/ a(geru)/ -a(geru)/ a(garu)/ -a(garu)/ a(gari)/ -a(gari)/ nobo(ru)/ nobo(ri)/ nobo(seru)/ nobo(su)/ yo(su) su, su, su, su, arrampicarsi
17 10 JI toki/ -doki tempo, ora
18 6 DOU ona(ji) lo stesso, d'accordo, lo stesso
19 8 CHOU naga(i)/ osa lungo, ambizione, leader, capo
20 8 TOU higashi est
21 6 KOU/ GYOU/ AN i(ku)/ yu(ku)/ -yu(ki)/ -yuki/ -i(ki)/ -iki/ okona(u)/ oko(nau) vai in viaggio
22 8 JI/ ZU koto/ tsuka(u)/ tsuka(eru) materia, cosa, fatto, affari, ragione, possibilmente
23 8 GAKU mana(bu) studio, apprendimento, scienza
24 5 SEI/ SHOU i(kiru)/ i(kasu)/ i(keru)/ u(mareru)/ u(mare)/ umare/ u(um)/ o(u)/ um(eru)/ um(yasu)/ ki/ nama/ nama-/ na(ru)/ na(su)/ um(su)/ -u vita, genuino, nascita
25 4 GETSU/ GATSU tsuki mese, luna
26 8 SHA mono qualcuno, persona
27 4 ROKU/ RIKU mu/ mu(tsu)/ mut-(tsu)/ mui sei
28 12 KAN/ KEN aida/ ma/ ai intervallo, spazio
29 4 HOU kata/ -kata/ -gata direzione, persona, alternativa
30 4 BUN/ FUN/ BU wa(keru)/ wa(ke)/ wa(kareru)/ wa(karu)/ wa(katsu) parte, minuto, segmento, parte, grado, dovere, capire, conoscere, valore, 1%, opportunità, shaku/10
31 9 ZEN mae/ -mae avanti, prima
32 9 GO/ KOU nochi/ ushi(ro)/ ushiro/ ato/ oku(reru) indietro, dopo
33 6 CHI/ JI terra
34 12 JOU/ CHOU ba posizione, luogo
35 4 SHU/ ZU te/ te-/ -te/ ta- mano
36 9 SEI/ SHOU matsurigoto/ man politica, governo
37 8 TEKI mato centro del bersaglio, marchio, bersaglio, oggetto
38 9 HATSU/ HOTSU ta(tsu)/ aba(ku)/ oko(ru)/ tsuka(wasu)/ hana(tsu) rilascio, partenza, pubblicazione, uscita, da, rivelare
39 6 GOU/ GAT-/ KAT- a(u)/ -a(u)/ a(i)/ ai-/ -a(i)/ -ai/ a(wasu)/ a(waseru)/ -a(waseru) scatta, unisciti
40 2 HACHI ya/ ya(tsu)/ yat-(tsu)/ yo_ otto
41 20 GI deliberazione, consultazione, dibattito, considerazione
42 11 BU -be sezione, biro, dipartimento, classe, copia, parte, porzione, suffisso per il conteggio di giornali o riviste
43 14 TOU/ TE ine/ ina- pianta di riso
44 10 IN dipendente, membro, numero, responsabile
45 7 KEN mi(ru)/ mi(eru)/ mi(seru) vedere, speranze, opportunità, idea, opinione, guardare, visibile
46 8 KYOU/ KEI/ KIN miyako capitale, 10 elevato a 16
47 2 KYUU/ KU kokono/ kokono(tsu) nove
48 7 SHA yashiro azienda, ufficio, associazione, tempio
49 7 TAI/ TSUI aite/ kota(eru)/ soro(i)/ tsurea(i)/ nara(bu)/ muka(u) vis-um-vis, contrario, pari, uguale, contro, anti-, confrontare
50 13 GYOU/ GOU waza affari, vocazione, arte, spettacolo
51 2 SHICHI nana/ nana(tsu)/ nano Sette
52 3 SHI/ SU/ TSU ko/ -ko/ -t-(ko)/ ne ragazzo
53 13 SHIN atara(shii)/ ara(ta)/ ara-/ nii- nuovo
54 6 JI/ SHI mizuka(ra)/ ono(zukara)/ ono(zuto) lui stesso
55 10 KOU taka(i)/ taka/ -daka/ taka(maru)/ taka(meru) costoso alto
56 4 NAI/ DAI uchi interni, tra, casa, casa, tra,
57 5 RITSU/ RYUU/ RITTORU ta(tsu)/ -ta(tsu)/ ta(chi-)/ ta(teru)/ -ta(teru)/ ta(te-)/ tate-/ -ta(te)/ -da(te)/ -da(teru) in piedi
58 9 SOU/ SHOU ai- inter-, reciproco, insieme, reciprocamente, ministro di stato, consigliere, aspetto, volto, fisionomia
59 9 DO/ TO/ TAKU tabi/ -ta(i) gradi, occorrenza, tempo, suffisso per il conteggio di per occorrenze
60 6 KAI/ E mawa(ru)/ -mawa(ru)/ -mawa(ri)/ mawa(su)/ -mawa(su)/ mawa(shi-)/ -mawa(shi)/ motoo(ru)/ ka(eru) volte, arrotonda, gioca, ruota, suffisso per il conteggio delle occorrenze, ruota
61 11 MON to(u)/ to(i)/ ton fai domanda problema
62 8 TEI/ JOU sada(meru)/ sada(maru)/ sada(ka) determinare, fissare, stabilire, decidere
63 15 OKU cento milioni, 10 a 8
64 5 MOKU/ BOKU me/ -me/ ma- occhio, classe, sguardo, visione, esperienza, attenzione, per favore
65 3 SHOU chii(sai)/ ko-/ o-/ única- piccolo
66 2 RYOKU/ RIKI/ RII chikara forza, forte, sforzo, sopportare, esercizio
67 6 ZEN matta(ku)/ sube(te) intero, tutto, completo, pieno
68 4 EN maru(i)/ maru/ mado/ mado(ka)/ maro(yaka) cerchio yen rotondo
69 6 KI/ KE iki mente spirituale
70 9 - to_ge picco di montagna, passo di montagna, climax, cresta, (kokuji)
71 8 KIN/ KON/ GON kane/ kana-/ -gane oro
72 10 TSUU/ TSU too(ru)/ too(ri)/ -too(ri)/ -doo(ri)/ too(su)/ too(shi)/ -doo(shi)/ kayo(u) traffico, passaggio, viale, pendolarismo, suffisso per il conteggio delle lettere
73 12 KAI hira(ku)/ hira(ki)/ -bira(ki)/ hira(keru)/ a(ku)/ a(keru) aprire, dispiegare, dissigillare
74 13 SEN ikusa/ tataka(u)/ onono(ku)/ soyogu/ wanana(ku) guerra, battaglia, disputa
75 5 SHI ichi mercato, città, città
76 6 BEI/ MAI/ MEUTORU kome/ yone riso, usa
77 5 MIN tami persone, nazione, affari
78 3 SEN chi mille
79 10 REN tsura(naru)/ tsura(neru)/ tsu(reru)/ -dzu(re) condurre lungo la strada, primato, unire, collegare, far festa, banda, gruppo
80 7 KETSU ki(meru)/ -gi(me)/ ki(maru)/ um(ku) decidere, aggiustare, concordare, nominare
81 11 GEN arawa(reru)/ arawa(su) presente, esistenza, realtà
82 2 NYUU/ NIT- i(ru)/ -i(ru)/ -i(ri)/ i(reru)/ -i(re)/ hai(ru)/ hama(ru) entra, inserisci
83 4 GO uma mezzogiorno
84 5 UM/ TAI ka(waru)/ kawa(ru)/ kawa(ri)/ -gawa(ri)/ ka(eru)/ yo/ shiro sostituire, modificare, convertire, ripristinare, periodo, età, generazione, addebito, valore, tasso
85 11 JÁ/ TEI prefisso per numeri ordinali, residenza
86 8 JITSU/ SHITSU mi/ mino(ru)/ makoto/ makotoni/ mino/ michi(ru)/ jit- realtà, verità
87 5 SHU/ SU/ SHUU nushi/ omo/ aruji signore, capo, padrone, cosa principale, cosa principale
88 11 DOU ugo(ku)/ ugo(kasu) spostati, spostati, già unisci, sposta, scuoti
89 8 MEI/ MYOU/ MIN a(kari)/ aka(rui)/ aka(rumu)/ aka(ramu)/ aki(raka)/ a(keru)/ -a(ke)/ a(ku)/ a(kuru)/ a(kasu) luce luminosa
90 10 TOU nakama/ mura partito, fazione, cheerleader
91 6 TOU a(taru)/ a(tari)/ a(teru)/ a( te)/ masa(ni)/ masa(nibeshi) colpire, giusto, corretto, se stesso
92 3 KA/ GE shita/ shimo/ moto/ única(geru)/ única(garu)/ kuda(ru)/ kuda(ri)/ kuda(su)/ -kuda(su)/ kuda(saru)/ o(rosu)/ o( riru) giù, giù, giù, sotto
93 14 KAN seki/ -zeki/ kaka(waru)/ karakuri/ kannuki collegamento, ostacolo, passaggio, inviluppo, inerente
94 10 KA/ KE ie/ ya/ uchi casa
95 15 調 CHOU shira(beru)/ shira(be)/ totono(u)/ totono(eru) canzone, tono, metro, chiave (musica), stile di scrittura, preparare, esorcizzare, indagare
96 18 DAÍ argomento, soggetto
97 11 KYOU oshi(eru)/ oso(waru) insegnare, fede, dottrina
98 13 I idea, mente, cuore, gusto, pensiero, desiderio, attenzione, gusto
99 4 KU/ OU/ KOU wath, distretto
100 5 HOKU kita nord
101 16 KI hata meccanismo, opportunità, occasione, macchina, aereo
102 9 YOU I(ru) bisogno, punto principale, essenza, perno, chiave per
103 4 KA/ KE ba(keru)/ ba(kasu)/ fu(keru)/ ke(C132suru) cambiare, assumere la forma di, influenzare, incantare, ingannare, sedurre, -isação
104 11 YA/ SHO no/ no- pianura, campagna, vita rustica, civile
105 7 RAI/ TAI ku(ru)/ kita(ru)/ kita(su)/ ki(tasu)/ ki(taru)/ ki/ ko venire, dovuto, vicino, causare, diventare
106 11 RI kotowari logica, disposizione, ragione, giustizia, verità
107 7 TAI/ TEI karada/ katachi corpo, sostanza, oggetto, realtà, suffisso per conteggio di per immagini
108 11 KYOU/ GOU tsuyo(i)/ tsuyo(maru)/ tsuyo(meru)/ shi(iru)/ kowa(i) forte, potente, vigore
109 6 SEI/ JOU na(ru)/ na(su)/ -na(su) diventare, ottenere, crescere, passare, raggiungere
110 5 GAI/ GE soto/ hoka/ hazu(su)/ hazu(reru)+C190/ to- esterno
111 11 TO/ TSU miyako metropoli, capitale
112 7 SAKU/ UM tsuku(ru)/ tsuku(ri)/ -dzuku(ri) fare, produrre, preparare, costruire
113 15 SEN era(bu) scegli, seleziona, scegli, preferisci
114 8 SHO tokoro/ -tokoro/ dokoro/ toko luogo
115 3 MAN/ BAN yorozu dieci mila
116 4 KOU/ KU ooyake pubblico, principe, ufficiale, governo
117 8 HYOU omote/ -omote/ arawa(su)/ arawa(reru)/ ara(wasu) superficie, tabella, grafico, diagramma
118 12 SAI/ SHU motto(mo)/ tsuma capacità massima, più grande, estrema
119 7 KIN/ KON chika(i) vicino, precoce, consanguineo, equivalente
120 12 KI/ GO periodo, ora, data, termine
121 9 SHI omo(u)/ omoera(ku)/ obo(su) pensare
122 5 SEI/ SHOU tada(shii)/ tada(su)/ masa/ masa(ni) corretto, giustizia, corretto, giusto, 10 a 40
123 8 BUTSU/ MOTSU mono/ mono- cosa, oggetto, materia
124 12 DOU/ TOU michi sentiero, strada, quartiere, viaggio, corso, morale, insegnamenti, filosofia
125 8 FU burgo, regione urbana, alta commissione, ente di rappresentanza, deposito
126 8 HOU/ HAT-/ HOT-/ FURAN nori metodo, legge, regola, principio, modello, sistema
127 9 YOU prometti, approssimativamente, di fare marcia indietro
128 5 YOU mochi(iru) usare, affari, servizio, usare, impiegare
129 9 TEN tsu(keru)/ tsu(ku)/ ta(teru)/ sa(su)/ tobo(su)/ tomo(su)/ bochi punto, segno, punto decimale
130 6 AN yasu(i)/ yasu(maru)/ yasu/ yasu( raka) rilassato, calmo, basso, economico, riposato, pacifico, soddisfatto
131 4 FU/ BU prefisso negativo, no, brutto, cattivo, sciatto
132 11 tsuto(meru) compito, doveri
133 4 SHIN kokoro/ -gokoro cuore, mente, spirito
134 11 SAN u(mu)/ u(mareru)/ ubu-/ mu(su) prodotti, parto, nascita, parto, nascita, nativa, merce
135 4 KON/ KIN ima Ora
136 3 SEN kawa corrente, fiume
137 11 KEI/ KYOU he(ru)/ ta(tsu)/ tateito/ jáka(ru)/ nori sutra, longitudine, passaggio, espirazione, deformazione
138 8 I yuda(neru) comitato, affidare, lasciare, dedicare, scartare
139 5 I mot-(te) per mezzo di, perché, in vista di, rispetto a
140 6 KYOU tomo/ tomo(ni)/ -domo insieme, entrambi (in affermare), nessuno (in neg.), tutti, e allo stesso modo con
141 10 GEN hara prato, originale, primitivo, campagna, pianura, prateria, tundra, backcountry
142 9 JUU/ CHOU e/ omo(i)/ omo(ri)/ omo(nau)/ kasa(neru)/ kaum(naru)/ omo pesante, pila di scatole, -fold
143 12 KETSU/ KECHI musu(bu)/ yu(u)/ yu(waeru) legare, unire, contrarre, unire, organizzare, pettinare, chiudere
144 9 KAI umi oceano, mare
145 4 SUI mizu/ mizu- Acqua
146 5 DA/ DAASU u(tsu)/ u(chi-) colpire, colpire, battere, dozzina
147 6 MEI/ MYOU na/ -na nome, fama, distinzione, reputazione
148 7 CHOU machi villaggio, città, isolato, strada
149 4 YO/ SHA arakaji(me) prima, me stesso, io
150 6 TA oo(i)/ masa(ni)/ masa(ru) molti, partecipate, molto

Questa lista è stata inviata da Bebeto Guerra.

Leggi altri articoli dal nostro sito web

Grazie per aver letto! Ma saremmo felici se dai un'occhiata agli altri articoli qui sotto: