Gravity Bird

Học tiếng Nhật với Anime, bấm vào để tìm hiểu thêm!

Sự thông báo

Đây là phiên bản của chúng tôi về Chim vỗ, hoàn toàn khác. Nơi bạn điều khiển 2 hướng chim đi. Ngoài ra bạn còn bắn ... Game bao gồm 10 màn chơi và 2 con Boss.

 

Tôi khuyên bạn nên chơi trong toàn màn hình ... Đây là dành cho kẻ mạnh.

Sự thông báo

 

 

Sự thông báo

Chơi trong toàn màn hình

Tôi hy vọng bạn thích thử thách này! Đăng Màn hình của bạn ở đó nếu bạn quản lý để đặt lại nó.

Sự thông báo