trò chuyện GPT

[mwai_chat context="Trò chuyện với ChatGPT của bạn" ai_name="AI-Chan: " user_name="Bạn: " start_sentence="Tôi có thể giúp gì?" text_send="Gửi" text_input_placeholder="Nhập tin nhắn của bạn" text_input_maxlength="2000" fullscreen="true" content_aware="true" max_tokens="10000"]