Bảo tàng lịch sử về di dân Nhật Bản ở Brazil - img 3777 2

Bảo tàng Lịch sử Di Trú Nhật Bản tại Brazil

Bảo tàng lịch sử về Di dân Nhật Bản ở Brazil [ブ ラ ジ ル 日本 移民 史料 館]. Một cuộc hành trình về nguồn gốc của một dân tộc chiến binh, những người đã chinh phục không gian của họ