คู่มือฉบับสมบูรณ์ - นักแปลและนักแปลภาษาญี่ปุ่น

เกียวโต – คู่มือฉบับสมบูรณ์ – ความอยากรู้อยากเห็นและการท่องเที่ยว

คูระดั้งเต็ดเจ็ดจุ아ละคาร์ลอุยทุทั้คุรู พัยูโฮเขีโวเวยสั่งวาสตุ หะเรมิโงรายุ ตุมพออิน์ทุริสติคุส แทมปุลอสเเป็งคุารั์ณเป็ยีน ปอยโนส ทูริสติกุส.